Regulamin domków Hallerówka Resort we Władysławowie 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, rezerwacji, najmu i korzystania z  domów wraz z infrastruktura. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji umowę najmu krótkoterminowego uważa się za zawartą.
 2. Hallerówka Resort oferuje klientom indywidualnym oraz zorganizowanym grupom klientów (dalej Wynajmujący) usługi krótkotrwałego wynajmu znajdujących się na terenie domków, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. 
  Szczegółowe informacje na temat  domków i ich wyposażenia oraz cen można uzyskać pod tel. 605580393 oraz 606394546 lub na stronie internetowej.

§ 2. Rezerwacja

 1. Do pobytu na terenie obiektu upoważnia dokonana wcześniej wstępna rezerwacja oraz wniesiony na jej potwierdzenie zadatek, którego dokonuje się zgodnie z następującymi zasadami:
 2. Przedmiotem rezerwacji jest najem domku. 

1)  Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.30, w dniu przyjazdu a kończy o godz. 10.30 w dniu wyjazdu,
2)  Zgłoszenia rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem tel. 605580393 albo pocztą elektroniczną pod adres e-mail hallerowkaresort@gmail.com

3) Zadatek zaliczany jest na poczet opłaty najmu.

4) Rezerwacja wstępna  domku wygasa w przypadku nie wpłynięcia w ciągu 3 dni zadatku na wskazany rachunek bankowy.

W przypadku rezygnacji z wynajmu zadatek nie jest zwracany.

 1. Skrócenie przez Wynajmującego pobytu w domku nie upoważnia do żądania zwrotu wniesionej już opłaty. Przedłużenie pobytu w domku ( ponad czas wskazany w dobie hotelowej ( godz. 10.30) wymaga zgody właściciela. 
  Powoduje naliczenie opłaty wg stawki; 1 godz. = 50 zł.
 2. Wpłata zadatku lub zapłaty przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu.
 3. W dniu rozpoczęcia pobytu Właściciel ma prawo pobrać zwrotną kaucję w wysokości 500 pln.

§ 3. Zasady użytkowania

 1. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych substancji. Ponadto, zabronione jest palenie ognia w miejscach do tego nie przeznaczonych, pozostawianie otwartego ognia bez nadzoru, użytkowania żelazek, kuchenek oraz urządzeń grzewczych poza będącymi na wyposażeniu domków, a także innych urządzeń mogących powodować zagrożenie pożarowe.
 2. W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 3. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do 6:00 Właściciel lub osoba odpowiedzialna za klucze zostanie zmuszona do uzasadnionej interwencji policji, Właściciel ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Najmu.
 4. O konieczności dokonania napraw w Domku przed przystąpieniem do użytkowania Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela obiektu.
 5. W momencie przekazania przez Właściciela kluczy do domku stają się Państwo jego gospodarzami ze wszystkimi tego konsekwencjami.
 6. Za zgubienie klucza karty jest pobierana opłata manipulacyjna w wysokości 50 pln.
 7. Wynajmujący nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w domku. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela Obiektu lub osobę do tego upoważnioną.
 8. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń, sprzętów kuchennych, grilla, wyrzucenia śmieci oczyszczenia grilla i kominka.  W przypadku nieporządku Wynajmujący uiści dodatkową opłatę w wysokości 250 pln.
 9. Wszelkie ewentualne usterki w domkach oraz inne problemy dotyczące funkcjonowania domku wynikłe w trakcie użytkowania, Goście są zobowiązani zgłaszać na bieżąco Właścicielowi lub osobie upoważnionej. Dokonane zniszczenia obciążają Gości określonego domku.

10. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.

11. Użytkownicy grilla i kominka zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu czy paleniu. Węgiel drzewny, brykiet Goście organizują we własnym zakresie.

12. Drzewo do kominka płatne wg zużycia 300 pln/m3.

13. Od każdego gościa pobierana jest opłata klimatyczna w wysokości nałożonej przez Urząd Miejski.

14. Nie odpowiadamy w najętym lokalu za pozostawione mienie Klienta. Klient dołoży wszelkich starań aby zabezpieczyć należycie swoje mienie.

15. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, internetu, telewizji ani za zmiany pogody.

16. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z Domku (bez zgody i wiedzy Właściciela lub osoby upoważnionej), należy się liczyć z dodatkową opłatą jednorazową manipulacyjną w wysokości 2000 pln.

17. Zabroniona jest zamiana domków między Gośćmi, przesuwanie lub przenoszenie mebli, zamiana naczyń oraz innego wyposażenia domków.

18. Do stałego pobytu na terenie  upoważnieni są jedynie Goście; przy czym, pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 na terenie  dozwolony jest wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Osoby niebędące Gośćmi, a przebywające na terenie na zaproszenie Gości, zobowiązane są do opuszczenia terenu do godziny 22.00, a ich nocowanie bez zgody gospodarza obiektu jest zabronione. Goście, którzy zaprosili takie osoby, ponoszą za nie odpowiedzialność, w tym za przestrzeganie przez te osoby postanowień niniejszego Regulaminu.

19. Goście oraz inne osoby zakłócające spokój i porządek lub naruszające inne postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być usunięte przez Właściciela z jego terenu, bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.

20. Zezwala się Gościom na parkowanie ich samochodów oraz innych pojazdów na terenie obiektu. Parking na terenie Ośrodka jest bezpłatny i niestrzeżony. Goście parkują swoje pojazdy na terenie obiektu bez zawierania umowy przechowywania tych pojazdów oraz pozostawionych w nich rzeczy i pieniędzy, ani innej umowy o podobnym charakterze. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenia tych pojazdów oraz pozostawionego w nich mienia.

21. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych na terenie obiektu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu lokalu najemca wyraża zgodę na obciążenia go kosztami naprawy lub usunięcia szkody.

22. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Wynajmujący zobowiązany jest do powiadomienia telefonicznie Właściciela obiektu.

23. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w Domku w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.

24. Na okres wyjazdu-pobytu zalecane jest zawarcie ubezpieczenia we własnym zakresie. Najpełniejszej informacji na ten temat udzielą Państwu firmy ubezpieczające turystów.

25. Cena usług świadczonych przez Właściciela Domków nie obejmuje ubezpieczenia. Za doznane urazy, szkody i zniszczenia majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby) w czasie całego rekreacyjnego pobytu, nie ponosimy odpowiedzialności.

26. Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać Domek, tzn. sprawdzić meble, okna, kabiny prysznicowe, stół bilardowy, sprzęt pływający znajdujący się nad jeziorem oraz pozostałe urządzenia znajdujące się w Domku.

27. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast bezpośrednio do Właściciela lub osoby upoważnionej.

28. Właściciel dopuszcza możliwość stwierdzenia uszkodzeń tzw. Ukrytych, ale tylko w elementach niewidocznych (takich jak uszkodzone łóżko, drzwi do szafy itp.)

29. Brak uwag ze strony Wynajmującego co do takich uszkodzeń w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń co do całego lokalu.

30. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.

31. Wynajmujący zobowiązuje się również do przestrzegania regulaminu.

32. Nie wynajmujemy domów na wieczory kawalerskie. W przypadku ukrycia takiej informacji Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy.

33. Nie akceptujemy pobytów ze zwierzętami.

34. W odpowiedzi na koronawirusa (COVID-19) podjeliśmy środki mające na celu ochronę gości i personelu. Niektóre usługi i udogodnienia mogą być niedostępne lub ograniczone. Gość akceptuje zakazy i nakazy wydane przez organy władzy państwowej oraz samorzadowej i będzie się do nich stosował np. noszenie maseczki czy nie korzystanie z placów zabaw.

§ 4. Regulamin placów zabaw

 1. Plac zabaw poleca się trosce i opiece Gości Hallerowka Resort 

 2. Plac Zabaw otwarty jest 7 dni w tygodniu w czasie kiedy Obiekt jest czynny 

 3. Plac zabaw dla dzieci jest terenem dla Gości, służącym zabawie i rekreacji. 

 4. Dzieci poniżej 12 lat mogą przebywać na terenie Placu Zabaw wyłącznie pod opieką dorosłych. 

 5. Osoby przebywające na terenie Placu Zabaw są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i ich mieniu    

 6. Rodzice lub opiekunowie dzieci ponoszą odpowiedzialność prawną za ewentualne uszkodzenia  osób lub/i mieniu przez dzieci. 

 7. Na terenie Placu Zabaw nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających i psychotropowych. 

 8. Kategorycznie zabrania się wnoszenia na teren Placu Zabaw alkoholu i innych środków odurzających oraz ich spożywania. 

 9. Na terenie Placu Zabaw obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. 

 10. Osoby przebywające na Placu Zabaw nie mogą mieć przy sobie niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi, które mogłyby być zagrożeniem dla zdrowia i życia innych przebywających na Placu Zabaw. 

 11. Z urządzeń znajdujących się na Placu Zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i zachowując bezpieczeństwo bawiących się dzieci. Należy przestrzegać następujących reguł:

  • w pobliżu urządzeń na Placu Zabaw zabronione są  gry zespołowe i jazda na rowerze i rolkach,

  • zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń,  w szczególnie dotyczy to elementów konstrukcyjnych, przelotni, drabinek, bramek i dachów domków,

 • Na terenie Placu Zabaw obowiązuje zakaz:
  • zaśmiecania terenu,

  • niszczenia roślin,

  • dewastowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych  i innych oraz ogrodzeń, 

  • zakłócania spokoju i porządku publicznego,

  • palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych. 
  • O wszystkich zagrożeniach należy informować obsługę Obiektu na nr GSM 605580414
  • Czynne uczestniczenie w bójkach czy niszczenie mienia podlega karze za wykroczenia z artykułu 50,51, 52a, 124 i 143 Kodeksu Wykroczeń (Dz.U. z 1971r, Nr 12, poz. 114 z późn. zm.). 14 Telefony alarmowe:
  •  Telefony alarmowe: 112, Pogotowie Ratunkowe: 999Policja: 997, Straż Pożarna 998 

         Tel do Kierownictwa Obiektu : 605580414, 606394546

  &5 Prawo

  1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest polskie prawo. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.

  Władysławowo 26.07.2021 rok